X
Back to the top
X
International Artists

Word lid van onze mailinglijst

Abonneer je op de mailinglijst van International Artists voor wekelijkse updates over artiesten, concerten, boekingen en evenementen.

 

Algemeen Privacybeleid

**Privacybeleid**

International Artists hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen we duidelijke en transparante informatie verstrekken over hoe we omgaan met persoonsgegevens. We doen ons uiterste best om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. International Artists is in alle gevallen onderworpen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, deze doelen en het type persoonsgegevens worden beschreven in dit Privacybeleid;
– De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren;
– Uw telefoonnummer en e-mailadres bewaren in het algemeen belang voor onbepaalde tijd of totdat u uw toestemming voor de opslag van deze gegevens zelf intrekt.

Als International Artists zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het lezen van ons Privacybeleid, of in een meer algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via de contactgegevens onderaan dit document.

**Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers**

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door International Artists verwerkt voor de volgende doeleinden:
– Administratieve doeleinden;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Uitvoering of uitgifte van een opdracht.

De basis voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht;

Voor bovengenoemde doeleinden kan International Artists de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Functie;
– (Zakelijk) telefoonnummer;
– (Zakelijk) e-mailadres;
– Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door International Artists opgeslagen voor bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

**Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees**

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door International Artists verwerkt voor de volgende doeleinden:
– De persoon informeren door middel van nieuws.

De basis voor deze persoonsgegevens is:
– Het aanmeldformulier voor de nieuwsbrief;

Voor bovengenoemde doeleinden kan International Artists de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door International Artists opgeslagen voor bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode:
– Gedurende de periode dat u bent aangemeld.

**Verwerking van persoonsgegevens van prospects, stakeholders / lobbycontacten en / of geïnteresseerden**

Persoonsgegevens van prospects, stakeholders / lobbycontacten en / of geïnteresseerden worden door International Artists verwerkt voor de volgende doeleinden:
– Verstrekking van informatie in de vorm van nieuwsbrieven en / of gerichte contacten.

De basis voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, het verstrekken van een visitekaartje en/of via een link op LinkedIn;

Voor bovengenoemde doeleinden kan International Artists de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door International Artists opgeslagen voor bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode:
– Gedurende de periode dat men als prospect, stakeholder / lobbycontact en / of geïnteresseerde wordt gezien.

**Verwerking van persoonsgegevens van werknemers**

Persoonsgegevens van werknemers worden door International Artists verwerkt voor de volgende doeleinden:
– Uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

De basis voor deze persoonsgegevens is:
– De arbeidsovereenkomst;

Voor bovengenoemde doeleinden kan International Artists de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geboortedatum;
– Salarisgegevens;
– Kopie ID;
– BSN-nummer;
– Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door International Artists opgeslagen voor bovengenoemde verwerkingen gedurende de periode:
– Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

**Verstrekking aan derden**

Wij kunnen de informatie die u aan ons geeft aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Bijvoorbeeld, we gebruiken een derde partij voor:
– Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte informatie niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval moeten wij medewerking verlenen en zijn wij dus verplicht deze gegevens te verstrekken. Wij kunnen ook persoonsgegevens delen met derden als u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

**Binnen de EU**

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

**Minderjarigen**

Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

**Bewaartermijn**

International Artists bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

**Beveiliging**

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– Alle personen die namens International Artists van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– Wij pseudonimiseren en zorgen voor de versleuteling van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

**Rechten met betrekking tot uw gegevens**

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

**Klachten**

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

**Vragen**

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

**Contactgegevens**

International Artists
Postbus 32
5360 AA Grave
Nederland
jacques@international-artists.com

© 1987 - 2024. International Artists. Alle rechten voorbehouden.

International Artists

Geeft doorgaans binnen een dag antwoord